• Průkaz energetické náročnosti
 • Energetický audit
 • Zelená úsporám
Energetický audit

  Energetický audit slouží k poznání energetického hospodářství objektu. Dle definice zk. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů je to písemná zpráva, která obsahuje informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v buovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekonomicky a ekologicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

  Účelem energetického auditu je zhodnocení současného stavu budovy, jejího energetického hospodářství a definice následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to z hlediska energetického, ekonomického a environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

  Části energetického auditu

  Energetický audit musí podle zákona č. 406/2000 Sb.,o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, §9 a vyhlášky č. 480/2012 Sb., mimo jiné obsahovat -

  • vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
  • návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
  • varianty z návrhu jednotlivých opatření,
  • výběr optimální varianty,
  • doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovávat energetický audit.

  Kdo je povinen nechat si zpracovat energetický audit

  Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona v novelizovaném znění č. 318/2012 Sb. musí nechat zpracovat energetický audit následující subjekty -

  • organizační složka státu, organizační složka kraje a obcí a příspěvková organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanovena vyhláškou č. 480/2012 Sb., tj. 1500 GJ,
  • fyzická a právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhláškou č. 480/2012 Sb., tj. 35000 GJ,
  • hodnota, od níž vzniká pro uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u jednotlivých budov nebo jednotlivých hospodářství, je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby.

  Celkovou roční spotřebou energie se rozumí součet všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

  Ten, kdo žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, má také za povinnost nechat si zpracovat energetický audit. Energetický audit je požadovanou přílohou k této žádosti o dotaci. Energetický audit slouží taktéž jako podklad pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.

  Energetický audit je oprávněn provádět pouze energetický auditor - energetický specialista.

  web design by Mika
  Valid XHTML 1.1