• Průkaz energetické náročnosti
 • Energetický audit
 • Zelená úsporám
Energetický štítek budovy

  Energetický štítek budovy slouží ke zhodnocení energetické náročnosti budovy z hlediska obálky budovy.

  Pojem energetický štítek budovy zavádí norma ČSN 730540-2/2002, která byla novelizována v roce 2005 a následně v roce 2007. Energetický štítek budovy je obdobou energetického štítku elektrospotřebičů.

  Energetický štítek budovy vs. Průkaz energetické náročnosti budovy

  Mnohdy bývají pojmy energetický štítek a průkaz energetické náročnosti zaměňovány. Ke stavebnímu povolení potřebujete průkaz energetické náročnosti budovy. Energetický štítek budovy není ze zákona povinný, je potřeba jej doložit pouze případě žádosti o přidělení dotace z operačního programu Životní prostředí.

  Klasifikační dělění energetického štítku

  Energetický štítek budovy je dělěn do sedmi kategorií A - G (mimořádně úsporná budova - mimořádně nevyhovující budova). Dle první ČSN se využíval jako hodnotící kritérium stupeň energetické náročnosti "SEN" udávaný v procentech, kdy 100% byl požadavek normy ČSN 730540-2. SEN byl počítán na základě poměru vypočtené a požadované měrné potřeby tepla při vytápění. Čím nižší byla procenta SEN, tím byla budova úspornější.

  V roce 2005 bylo novelou dané normy zavedeno nové hodnotící kritérium a to stupeň tepelné náročnosti "STN", který byl udáván poměrem vypočteného průměrného Uem a požadovaného průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq.

  Poslední novelizací normy v roce 2007 bylo zavedeno jako hodnotící kritérium klasifikační ukazatel "CI", který již není udáván jako poměr vypočteného Uem a požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,rq, ale je počítán v závislosti na tom, jestli je vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla větší nebo menší než požadovaný Uem,rq, případně průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s.

  Graf energetického štítku


  web design by Mika
  Valid XHTML 1.1