• Průkaz energetické náročnosti
 • Energetický audit
 • Zelená úsporám
Průkaz energetické náročnosti budovy

  Průkaz energetické náročnosti budovy je zaveden od 1. ledna 2009 zákonem č. 177/2006 Sb. (novela zákona č. 406/2000 Sb.). Blíže je průkaz energetické náročnosti budovy, jeho forma a způsob zpracování, popsán ve vyhlášce č. 148/2007 Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 78/2013 Sb.

  Průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB) definuje informace o energetické náročnosti budovy. Energetická náročnost budovy je stanovena vypočteným množstvím energie nutným na pokrytí potřeb energie spojené s užíváním budovy, tj. energie na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

  Části průkazu energetické náročnosti budovy

  Obsahem průkazu energetické náročnosti budovy je protokol zahrnující účel zpracování průkazu ENB, základní informace o budově, informace o stavebních prvcích, konstrukcích a tech. systémech, energetickou náročnost dané budovy, posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, doporučená opatření ke snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy a identifikační údaje energetického specialisty a datum zpracování průkazu energetické náročnosti. Nedílnou součástí průkazu energetické náročnosti budovy je také grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

  Energetická náročnost budovy je rozdělana do 7 klasifikačních tříd A až G (mimořádně úsporná až mimořádně nehospodárná). Jednotlivé třídy energetické náročnosti mají své hranice odlišné podle typu budovy. Hranice tříd energetické náročnosti hodnocené budovy jsou udávány v kWh/m2. Graf průkazu energetické náročnosti obsahuje jak měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu, tak i hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.

  Graf průkazu energetické náročnosti budovy

  Kdo je povinen nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy

  Průkaz energetické náročnosti budovy, mnohdy zvaný energetický průkaz nebo energetický štítek, je povinen nechat zpracovat nebo doložit vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků při výstavbě nové budovy, při větších změnách dokončených budov, při prodeji nebo pronájmu, u budov užívaných orgánem věřejné moci nebo pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy a to následovně -

  • od 1. ledna 2013
  • - při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. byt) a při pronájmu budovy
  • od 1. července 2013
  • - budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské, obecní úřady, budovy soudů, policie atd.) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
  • od 1. července 2015
  • - budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
  • od 1. ledna 2016
  • - při pronájmu ucelené části budovy (byt, nebytový prostor, komerční prostor) včetně družstevních domů.

  Průkaz energetické náročnosti budovy jsou povinni vystavit na veřejně přístupném místě v budově provozovatelé budovy užívané orgány veřejné moci. Platnost průkazu energetické náročnosti budovy je omezena na dobu 10 let.

  Oprávnění zpracovávat průkaz energetické náročnosti budovy

  Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovat pouze osoba oprávněná dle zákona č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický specialista. Osoby oprávněné ke zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkazu ENB) přezkušuje ministerstvo podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budovy.


  web design by Mika
  Valid XHTML 1.1